Tarih : 02.02.2015 - 14:26 Yorum : 0

SGK'dan o haberler ile ilgili açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan 'SGK'da Vurgun' şeklindeki haberler yalanlandı.

SGK'dan o haberler ile ilgili açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "SGK'da Vurgun" s¸eklindeki haberler yalanlandı. SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin haberin asılsız olduğu vurgulandı.
Kurumun vatandas¸lara kesintisiz sagˆlık, emeklilik ve sigortacılık faaliyetleri gibi c¸ok o¨nemli hususlarda hizmet sunarak c¸alıs¸malarına devam ettiği kaydedilen açıklamada, ülkede 500'den fazla Sosyal Gu¨venlik Merkezi, 3 binden fazla hastane, 25 binden fazla eczane ve 4 bin 500 yu¨zden fazla optik mu¨essesesiyle vatandas¸lara hizmet sunan bilgi sistem alt yapısının is¸letildiği bildirildi. Açıklamada, sadece hastane provizyon hizmeti ortalamasının gu¨nlu¨k milyonlu rakamları as¸tığı vurgulanarak, "Tu¨rkiye'nin sagˆlık sisteminin omurgasını olus¸turan MEDULA sistemi gibi toplum sagˆlıgˆı ic¸in hayati o¨neme sahip birc¸ok uygulamanın ayakta ve c¸alıs¸ır olması ic¸in gereken tu¨m tedbirlerin alınması bir zorunluluktur. 1 Ekim 2014'ten itibaren vatandas¸larımızın sigorta borc¸larına ilis¸kin yapılandırma bas¸vuruları alınmaya bas¸landı ve bas¸vurular SGK sistemine beklenmedik ve o¨n go¨ru¨lemeyen bir s¸ekilde tahmin edilenin c¸ok u¨zerinde yu¨k getirdi" ifadeleri kullanıldı.
"Kapasite artırımı c¸ok kısa su¨rede bas¸arıyla tamamlandı"
Borc¸ yapılandırma uygulamalarının getirdigˆi yu¨ku¨n yanı sıra, vatandas¸ların rutin is¸lemleri ic¸in son bas¸vuru gu¨nlerinde yogˆun is¸lem yapmaları sonucunda, sisteme as¸ırı yu¨klenmelerin go¨zlemlendiği ve sistemde ciddi problemlerle kars¸ılas¸ıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "77 milyon vatandas¸ımıza sagˆlık alanında hizmet eden MEDULA'da olmak u¨zere uygulamalarda hizmet kesintileri ve yavas¸lamalar yas¸andı. Hizmet alamayan kurulus¸lar kurumumuza c¸es¸itli yollarla s¸ikayetlerini iletti. So¨z konusu sorunların sebebi aras¸tırıldıgˆında sunulan hizmetlerde, saklanan ve is¸lenen verilerde artıs¸ olmasına ragˆmen, Batıkent Veri Merkezine tas¸ınma projesinden dolayı sistemin gu¨ncellenmedigˆi ve kapasitenin arttırılmadıgˆı, sisteminin kullanım oranlarının bir veri merkezinde yu¨zde 80'lerde, digˆerinde yu¨zde 90-100'ler seviyesinde oldugˆu ve bu durumun bir risk olus¸turdugˆu, sistemin herhangi bir parc¸asında olan bir problemin tu¨m c¸alıs¸an sistemleri etkiledigˆi, SGK'nın is¸ su¨rekliligˆinin sagˆlanması kapsamında yedek bir Bilgi I·s¸lem Merkezi bulunmadıgˆı görüldü. Dolayısıyla herhangi bir felaket durumunda hizmetlerin kesintiye ugˆramasının kac¸ınılmaz oldugˆu teknik raporlarla tespit edilerek, sistem mimarisinde ve kapasitesinde en kısa su¨rede iyiles¸tirilme ihtiyacının zorunlu oldugˆu degˆerlendirildi."

Açıklamada, SGK tarafından is¸letilen iki ana bilgisayardan 2006'da tedarik edilenin, 2011'den, 2011'de tedarik edilenin ise Haziran 2014'ten itibaren gu¨ncelleme destegˆinin verilmeyecegˆinin kuruma bildirildiği ifade edildi. Ana bilgisayarların veri saklama u¨nitelerinin kapasitelerinin dolma noktasına yaklas¸tıgˆı tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda yapılan c¸alıs¸malar sonucunda iki ana bilgisayar yerine bir ana bilgisayar tedarik edildi, is¸letme, bakım ve lisans konularında yu¨zde 20'ler civarında tasarruf sagˆlandı, ihtiyac¸ olan sistem mimarisi gu¨ncellenmesi ve kapasite artırımı c¸ok kısa su¨rede bas¸arıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

"İyileştirme sonrasında hızlanma oldu"
Yapılan iyiles¸tirme sonucunda, MEDULA Eczane Uygulamasında istegˆe cevap verme su¨resinin 2 kat, MEDULA Hasta Kabul Sisteminde 10 kat, Sigortalı Provizyon Aktivasyon Sisteminde 8 kattan fazla hızlanma oldugˆunun, teknik raporlarla tespit edildiği belirtilen açıklamada, konsolidasyon sonrasında sistemdeki kapasiteden kaynaklanan hic¸bir kesinti veya yavas¸lamanın yas¸anmadığı bilgisi de verildi. Açıklamada, bazı basın organlarınca duyurulan aslı olmayan haberin aksine "SGK Bas¸kanlıgˆı Yeni Sistem Merkezi Projesinin' SGK tarafından o¨nerilen bu¨tc¸e c¸erc¸evesinde Kalkınma Bakanlıgˆınca konunun hassasiyetine binaen onaylandığı, ancak bu su¨rec¸lerin en az 1 yıl daha uzayacagˆı o¨ngo¨ru¨ldu¨gˆu¨nden ve bu su¨rede mevcut sistemlerin su¨rdu¨ru¨lebilirligˆinin yu¨ksek risk altında oldugˆu tespit edildigˆinden mevzuata uygun bir s¸ekilde gereken yapıldı" bilgisi paylaşıldı. Batıkent Veri Merkezine yo¨nelik c¸alıs¸maların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "SGK'ın da takip edilen tedarik su¨rec¸leri, bu¨tc¸e, ihale mevzuatı ve gerc¸ekles¸tirilmesi, teknik ihtiyac¸ların tanımlanması kapsamında birbirinden bagˆımsız ve birbirini denetleyen 3 alt kurumca yo¨netilmektedir. Her tu¨rlu¨ tedarik su¨recinde ilgili kanunun gereklilikleri hassasiyetle takip edilmekte, ic¸ kontrol birimlerince gerek ihale su¨rec¸lerinden o¨nce ve gerekse sonrası da incelenmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu madde çerçevesinde ihale yapıldı
Açıklamada, "4734 sayılı Kamu I·hale Kanunun 21/b maddesi yalnızca dogˆal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumları kapsamamakta, aynı zamanda madde metninde du¨zenlendigˆi gibi idare tarafından o¨nceden o¨ngo¨ru¨lemeyen durumlarda birc¸ok kamu kurum ve kurulus¸ları tarafından da yaygın olarak mevzuata uygun bir s¸ekilde kullanılmaktadır" ifadesine yer verildi. Mayıs 2014'te bas¸layan yatırım programı c¸alıs¸malarının yıl sonuna gelinmis¸ olmasına ragˆmen tamamlanamamıs¸ olmasının, sistemde yas¸anan yogˆunlugˆun ivedi olarak as¸ılabilmesi adına mezkur madde c¸erc¸evesinde ihalenin gerc¸ekles¸tirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yapılan iyiles¸tirme c¸alıs¸ması sonucunda SGK'nın sundugˆu hizmetlerin kalitesinde artıs¸ olmus¸, kapasite ve is¸lem gu¨cu¨nden kaynaklanan hizmet kesintileri ortadan kalkmıs¸, bakım, is¸letme ve lisanslama hususlarında tasarruf sagˆlanmıs¸, Batıkent Veri Merkezine kesintisiz ve risksiz olarak tas¸ınma ortamı sagˆlanırken, Batıkent Veri Merkezine tas¸ınmanın tamamlanmasını mu¨teakip mevcut sistem 'Yedek Sistem' haline getirilecek ve yıllardır yedek sistemsiz c¸alıs¸an kurum, yedek sisteme kavus¸mus¸ olacak."

 
 
YORUM YAPIN

 
 
© 2004 - TGRT Haber