26˚
İstanbul
26˚
hafif yağmur
Nem %61
Rüzgar 4.68 /s
Cumartesi
26˚/19˚
Pazar
28˚/19˚
Pazartesi
27˚/20˚
Salı
27˚/20˚
27 Mayıs 2022 Cuma
2022-01-26 12:47:11

2022 Bilirkişi başvuru şartları nelerdir? Kimler Bilirkişi olabilir?

2022 Bilirkişi başvuruları başladı! Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre yeni yıl için Bilirkişi alımları başladı. Duyurunun ardından konuyla yakından ilgilenen vatandaşlar internet üzerinden yoğun bir araştırma yaparak, “Bilirkişi nedir?”, “Kimler Bilirkişi olabilir?”, “Bilirkişi başvuru şartları nelerdir?” sorularına cevap aramaya başladı.

2022 Bilirkişi başvuru şartları nelerdir? Kimler Bilirkişi olabilir?
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Adalet Bakanlığı, 6 754 sayılı Bilirkişi Kanununun 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca bilirkişi alımı yapılacağına dair duyuruda bulundu. Bilirkişi olmak isteyen, koşulları sağlayan, koşulların ne olduğunu merak eden vatandaşlar, bilirkişi başvurularıyla yakından ilgilenmeye başladı. İnternet üzerinden yoğun bir araştırma yapmaya başlayan vatandaşlar, başvuru şartlarını ve kimlerin bilirkişi olabileceğini sorgulamaya başladı. Peki Bilirkişi nedir? Kimler Bilirkişi olabilir? 2022 Bilirkişi başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

BİLİRKİŞİ NEDİR?

6754 sayılı Bilirkişi Kanunu’nda belirtilen tanıma göre, görevini dürüstlük çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir şekilde objektif yerine getiren kişidir. Belirli bir konudan iyi anlayan ve o konuda bir anlaşmazlığa düşüldüğünde çözüm için kendisine başvurulan kimselere Bilirkişi denir. Bilirkişiler, raporunda çözüm uzmanlığı, özel ya da teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında bir açıklama yapmaz ve hukuki bir değerlendirmede bulunamaz. Kendisine tevdi olunan görevi yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca görevini kısmen ya da tamamen bir başka kişiye devredemez.

Kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin, öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla görevli olan Bilirkişi, bu gizliliği görevi sonlandıktan sonra da sağlamalıdır. Aynı konuda bir kez rapor alabilmektedir. Fakat raporda mevcut olan bir eksiklik durumu söz konusu ise bu eksikliğin ya da belirsizliğin giderilmesi için ek rapor talebinde bulunabilir. Tüm bunların dışında; genel bilgi ya da tecrübeyle veya hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulmamaktadır. Bunun gibi çözüm uzmanlığı, özel ya da teknik bilgi gerektiren sorun net olarak belirtilmeden ve inceleme yaptırılması istenen konunun kapsamı ile sınırların açıkça gösterilmemesi durumunda bilirkişi görevlendirilmez. Ulusal Yargı Ağı Bilişim sistemi ve bu sisteme entegre bilişim sistemleri ile yazılımları aracılığıyla ulaşılabilen ve çözülebilen bilgi ya da sorunlar için de yine bilirkişilere başvurulmaz.

KİMLER BİLİRKİŞİ OLABİLİR?

Gerçek ya da tüzel kişiler bilirkişi olabilir. Bu kişilerin konularında uzman, özek ya da teknik bilgilere hakim olması gerekmektedir. Bilirkişi olmak isteyen bireyler, uzmanlaştıkları alanda eğitim almış olmalıdır. Ayrıca bu alanda uzun süre çalışmış olmaları gerekmektedir. Meslek kurumuna katılımın zorunlu olduğu mühendislik ya da doktorluk gibi alanlarda çalışmakta olan bireylerin ise bilirkişi olabilmeleri için uzmanlık alanını gösteren bir sertifikaya sahip olması gerekmektedir. Bunların dışında ehliyet sahibi olunması, 25 yaşının doldurulmuş olması, en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olması ve devlete karşı işlenen herhangi bir suçtan yargılanılmamış olması da yine bilirkişi olmak isteyen bireylerde aranan özelliklerdir. 

2022 BİLİRKİŞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 2022 Bilirkişi alımları için gerekli olan şartlar aşağıdaki gibidir:

  • MADDE 10- (1) Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
b) (Ek: 5/6/2017-KHK-691/10 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7069/10 md.) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak. (1)
c) Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilik sicilinden çıkarılmamış olmak.
ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.
f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.
g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
ğ) Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını taşımak.

  • (2) Özel hukuk tüzel kişilerinin bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişiler bakımından da birinci fıkradaki şartlar aranır ve düzenlenen raporlarda bu kişilerin adı ve soyadı ile imzası bulunur.
  • (3) Daha önce yaptığı başvurusu mesleki olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.
  • (4) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik siciline ve listesine kaydedilemez.

Bilirkişiliğe başvuru, seçilme usulü ve sicile kayıt
MADDE 11- (1) (Değişik:6/12/2018-7155/25 md.) Bilirkişiliğe başvuru, ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna ilgili belgeler eklenmek suretiyle yapılır. Başvuru şekline ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bilirkişilik başvurusu için vatandaşların yerleşim yerlerinin  ya da mesleki faaliyetlerini yürütmekte olduğu yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna başvuru kılavuzu dikkate alınarak e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi’nde bulunan adımlar izlenmesi gerekmektedir. UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi sistemi üzerinden yapılacak olan başvuru sırasında sistem tarafından girilmiş olan bilgilere göre otomatik olarak Başvuru Formu oluşturulmakta ve bu formun elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanması gerekmektedir. Bilirkişi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurudan önce gerekli imzalardan en az birine sahip olması gerekmektedir.

Başvurular, yazılı olarak, posta yoluyla ya da vekaleten yapılmamaktadır. Bu şekilde yapılması durumunda başvurular kabul edilmemektedir. Ayrıca birden fazla bölge kurulu listesine kayıt yapılarak başvuru gerçekleştirilmemektedir. Başvuru sırasında en fazla üç temel uzmanlık alanı ve seçilen her uzmanlık alanı için en fazla üç alt uzmanlık alanına kayıt yaptırılabilmektedir. İlk kez başvuru yapacak olan ya da listede kayıtlı olup yenileme talebinde bulunacak olan adayların, başvuruda bulunacak oldukları uzmanlık alanlarında, uzmanlıklarını ve fiili çalışmalarını ispat etmeleri gerekmektedir.

2022 BİLİRKİŞİ BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Etiketler